Молитва о помощи в трудной жизненной ситуации

Молитвы о помощи Божией в исправлении жизни

Молитва из творений св. Ефрема Сирина

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю и уже́ не́смь досто́ин нарещи́ся сы́н Тво́й, ниже́ наименова́ти сла́вное и́мя Твое́ гре́шными уста́ми мои́ми, пото­му́ что́ я́ сде́лал себя́ недосто́йным не́ба и зем­ли́, прогне́вав Тебя́, блага́го Влады́ку! Недосто́ин я́ проси́ть себе́ проще́ния, Го́споди, и́бо мно́го ра́з дава́л обеща́ние пока́ятися – и делал­ся лже­цом, не испол­нив­шим обеща́ния, мно́го ра́з уже́ восставля́л Ты́ меня́, но я́ сно́ва падал само­охот­но. Са́м на себя́ про­из­но­шу пригово́р и при­зна­юсь, что́ досто́ин я́ вся́каго наказа́ния и муче́ния.
У моляю Тебя́, Го́споди, не отве́ргни меня́ от лица́ Тво­е­го́ и не отсту­пи́ от меня́, что́бы не поги́бнути мне́. Ны́не припа́даю к Тебе́, умоля́я: помо­ги́ мне́, укло­нив­ше­му­ся с пути́ пра́вды. Изле́й на меня́ щедро́ты Твои́, ка́к на блу́днаго сы́на, пото­му́ что́ осра­мил я́ жи́знь свою́, расточи́в бога́тство бла́гости Твое́й. Поми́луй меня́ и не пре́зри меня́ по причи́не непо­треб­ной жи́зни мое́й. Поми́луй меня́, ка́к мыта­ря́, ка́к разбо́йника: о́н на зем­ле́ бы́л отве́ржен все́ми, но Ты́ при́нял его́ и сде́лал жи́телем рая́ сла́дости.
М и́лостиво при­и­ми́ моли́тву мою́ о примире́нии с Тобо́ю и, по бла́гости Твое́й, да́руй мне́ жи́зни в прише́ствие Твое́; и да посрами́тся лука́вый, когда́ уви́дит, что́ поми­ло­ва­ла меня́ пра́вда Твоя́. Да́руя проще́ние, Го́споди, пошли́ и си́лу; обра­ти́ меня́ та́к, что́бы и жить мне́ по святе́й во́ле Твое́й.
С ко́лько ра́з посеща́л Ты́ омраче́нный у́м мо́й, но я́ сно́ва воз­вра­ща­юсь на ху́дшее! Ве́сь при­хо­жу́ в тре́пет, размышля́я о се́м, и сно́ва пре­по­беж­да­ет меня́ сла́сть грехо́вная. Ка́к пере­чис­лю все́ да́ры благода́ти Твое́й, Го́споди, какие получи́л я́, жал­кий, но обраща́л и обра­щаю в ничто́ свои́м нераде́нием! Тыся­ча­ми даро́в исполня́л Ты́ меня́, а я́, бед­ный, воз­даю Тебе́ те́м, что́ проти́вно Тебе́.
Н о Ты́, Го́споди, поели́ку в Тебе́ мо́ре долготерпе́ния и бе́здна у Тебя́ благоутро́бия, не доз­во­ляй посечь меня́, ка́к безпло́дную смоко́вницу. Не восхища́й меня́, негото́ваго, не поем­ли не возже́гшаго еще́ свети́льника, не бери отсю́да не име́ющаго у себя́ брач­но­го одея́ния, но, ка́к благи́й Человеколю́бец, поми́луй меня́, да́й мне́ вре́мя на покая́ние и пред стра́шным, непод­куп­ным престо́лом Твои́м не поставь ду́шу мою́ обна­жен­ною, ка́к жал­кое позо́рище безсла́вия.
Т ы́, Го́споди, Спаси́телю мо́й, Сы́не Бо́га и́стиннаго, ка́к Са́м зна­ешь и ка́к Са́м хочешь, по еди́ной бла́гости Твое́й, ту́не обра­ти́ меня́ от пре­бы­ва­ю­ще­го во мне́ гре­ха́ и спа­си́ от поги́бели.

Молитвенное прошение о помощи Божией в исправлении жизни и утверждении в добродетели св. Иоанна Кронштадтского

Ско́лько ра́з, о Влады́ко Го́споди Иису́се, обнов­лял Ты́ легкомы́сленно рас­тле­ва­е­мое греха́ми мои́ми есте­ство́ мое́! Не́т тому́ чис­ла́ и ме́ры! Ско́лько ра́з Ты́ изы­мал меня́ из пещи́, горя́щей у меня́ внут­ри́, из пещи́ страсте́й многоразли́чных, из про́пасти уны́ния и отча́яния! Ско́лько ра́з одни́м и́менем Твои́м, с ве́рою мно́ю призыва́емым, обнов­лял Ты́ мое́ растле́ние серде́чное! Ско́лько ра́з соверши́л это чрез живо­тво­ря­щие Та́йны. О, Влады́ко! Мило­стям Твои́м ко мне́ гре́шному, пои́стине, не́т чис­ла́ и ме́ры. Что́ же я́ при­не­су́ Тебе́, или́ что́ возда́м Тебе́ за безме́рные Твои́ ко мне́ благодея́ния, Иису́се, Живо­те́ мо́й и ле́гкость моя́! Да бу́ду я́ осмот­ри­те­лен в путя́х мои́х по благода́ти Твое́й, и́бо Тебе́ прия́тны все́ осмот­ри­тель­ные в пути́, ка́к Ты́ Ду́хом Свои́м уста́ми отца́ на́шего, Дави́да, ре́кл еси́; поста­ра­юсь бы́ть ве́рным Тебе́, смире́нным, кро́тким, нераз­дра­жи­тель­ным, незло́бивым, дол­го­тер­пе­ли­вым, тру­до­лю­би­вым, ми́лостивым, щед­рым, нелю­бо­с­тя­жа­тель­ным, послу́шным. 1
Г о́споди, Си́ла всемогу́щая! Утвер­ди́ немощну́ю ду́шу мою́ во вся́кой доброде́тели! На недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х утвер­ди́ сла́бое для вся́каго добра́ се́рдце мое́! Го́споди! И я́ еже­днев­но опыт­но позна́ю, что́ без Тебя́ я́ ничто́; что́ без Тебя́ не могу́ твори́ти никако́го добра́; без Тебя́ одно́ зло́ во мне́ в ра́зных его́ ви́дах; без Тебя́ я́ сы́н поги́бельный. О, пре­не­из­ре­чен­ная Благосты́ня! Испо́лни бла́гостию Твое́й се́рдце мое́! Па́че же все­го́ молю́: да́руй мне́ любить Тебя́ все́м се́рдцем мои́м и бли́жняго мое­го́, я́ко себе́. Да не бу́ду я́ зло­бен, го́рд, пре­з­ор­лив, непо­ко­ен, но да бу́ду незло́бив, смире́н, почти­те­лен с неж­но­стию и послу́шен. 2

Псалом 30

На Тя́, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во ве́к: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя́ и изми́ мя. При­к­ло­ни́ ко мне́ у́хо Твое́, уско­ри́ изъя́ти мя́: бу́ди ми́ в Бо́га защи́тителя и в до́м прибе́жища, е́же спа­сти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты́: и и́мене Тво­е­го́ ра́ди наста́виши мя́ и препита́еши мя́. Изведе́ши мя́ от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми́: я́ко Ты́ еси́ защи́титель мо́й, Го́споди. В ру́це Твои́ пред­ло­жу́ ду́х мо́й: изба́вил мя́ еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суе­ты́ вот­ще́: а́з же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, Спа́сл еси́ от ну́жд ду́шу мою́ и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко скорб­лю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко изче­зе́ в боле́зни живо́т мо́й, и ле́та моя́ в воздыха́ниих: изнемо́же нището́ю кре́пость моя́, и ко́сти моя́ смято́шася. От все́х вра́г мои́х бы́х поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и стра́х зна́емым мои́м: ви́дящии мя́ во́н бежа́ша от мене́. Забве́н бы́х я́ко ме́ртв от се́рдца: бы́х я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние <укоре́ние>мно́гих живу́щих о́крест: вне­гда́ собра́тися и́м вку́пе на мя́, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. А́з же на Тя́, Го́споди, упова́х, ре́х: Ты́ еси́ Бо́г мо́й. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя́ из руки́ вра́г мои́х и от гоня́щих мя́. Про­све­ти́ лице́ Твое́ на раба́ Тво­е­го́: спа­си́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя́: да постыдя́тся нечести́вии, и сни́дут во а́д. Не́мы да бу́дут уст­ны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Ко́ль мно́гое мно́жество бла́гости Тво­ея́, Го́споди, ю́же скры́л еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя́, пред сы́ны челове́ческими: скры́еши и́х в та́йне лица́ Тво­е­го́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши и́х в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко уди­ви́ ми́лость свою́ во гра́де огражде́ния. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: отве́ржен е́смь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ гла́с моли́твы моея́, вне­гда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси́ преподо́бнии его́: я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси́ упова́ющии на Го́спода.

Пере­вод: На Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю, да не посты­жусь вовек; по прав­де Тво­ей избавь меня; при­к­ло­ни ко мне ухо Твое, поспе­ши изба­вить меня. Будь мне камен­ною твер­ды­нею, домом при­бе­жи­ща, что­бы спа­сти меня, ибо Ты камен­ная гора моя и огра­да моя; ради име­ни Тво­е­го води меня и управ­ляй мною. Выве­ди меня из сети, кото­рую тай­но поста­ви­ли мне, ибо Ты кре­пость моя. В Твою руку пре­даю дух мой; Ты избав­лял меня, Гос­по­ди, Боже исти­ны. Нена­ви­жу почи­та­те­лей сует­ных идо­лов, но на Гос­по­да упо­ваю. Буду радо­вать­ся и весе­лить­ся о мило­сти Тво­ей, пото­му что Ты при­з­рел на бед­ствие мое, узнал горесть души моей и не пре­дал меня в руки вра­га; поста­вил ноги мои на про­стран­ном месте. Поми­луй меня, Гос­по­ди, ибо тес­но мне; иссох­ло от горе­сти око мое, душа моя и утро­ба моя. Исто­щи­лась в печа­ли жизнь моя и лета мои в сте­на­ни­ях; изне­мог­ла от гре­хов моих сила моя, и кости мои иссох­ли. От всех вра­гов моих я сде­лал­ся поно­ше­ни­ем даже у сосе­дей моих и стра­ши­ли­щем для зна­ко­мых моих; видя­щие меня на ули­це бегут от меня. Я забыт в серд­цах, как мерт­вый; я – как сосуд раз­би­тый, ибо слы­шу зло­ре­чие мно­гих; отвсю­ду ужас, когда они сго­ва­ри­ва­ют­ся про­тив меня, умыш­ля­ют исторг­нуть душу мою. А я на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю; я гово­рю: Ты – мой Бог. В Тво­ей руке дни мои; избавь меня от руки вра­гов моих и от гони­те­лей моих. Яви свет­лое лице Твое рабу Тво­е­му; спа­си меня мило­стью Тво­ею. Гос­по­ди! да не посты­жусь, что я к Тебе взы­ваю; нече­сти­вые же да посра­мят­ся, да умолк­нут в аде. Да оне­ме­ют уста лжи­вые, кото­рые про­тив пра­вед­ни­ка гово­рят злое с гор­до­стью и пре­зре­ньем. Как мно­го у Тебя благ, кото­рые Ты хра­нишь для боя­щих­ся Тебя и кото­рые при­го­то­вил упо­ва­ю­щим на Тебя пред сына­ми чело­ве­че­ски­ми! Ты укры­ва­ешь их под покро­вом лица Тво­е­го от мяте­жей люд­ских, скры­ва­ешь их под сенью от пре­ре­ка­ния язы­ков. Бла­го­сло­вен Гос­подь, что явил мне див­ную милость Свою в укреп­лен­ном горо­де! В смя­те­нии моем я думал: «отвер­жен я от очей Тво­их»; но Ты услы­шал голос молит­вы моей, когда я воз­звал к Тебе. Люби­те Гос­по­да, все пра­вед­ные Его; Гос­подь хра­нит вер­ных и посту­па­ю­щим над­мен­но воз­да­ет с избыт­ком. Мужай­тесь, и да укреп­ля­ет­ся серд­це ваше, все наде­ю­щи­е­ся на Гос­по­да! 3

Псалом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́: я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне́, и утверди́л еси́ на мне́ ру́ку Твою́. Не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Тво­е­го́, не́сть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ гре́х мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне́. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́, от лица́ безу́мия мое­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, ве́сь де́нь се́туя хожда́х: я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и не́сть изцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бы́х и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мое­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все́ жела́ние мое́, и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя́ си́ла моя́, и све́т о́чию мое́ю, и то́й не́сть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне́ прибли́жишася и ста́ша. И бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́: и и́щущии зла́я мне́ глаго́лаху су́етная, и льсти́вным ве́сь де́нь поуча́хуся. А́з же я́ко глу́х не слы́шах, и я́ко не́м не отверза́яй у́ст свои́х: и бы́х я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя́, Го́споди, упова́х, Ты́ услы́шиши, Го́споди Бо́же мо́й. Я́ко ре́х: да не когда́ пора́дуютмися вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя́ велере́чеваша. Я́ко а́з на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю е́сть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ а́з воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя́ без пра́вды: воздаю́щии ми́ зла́я воз блага́я оболга́ху мя́, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мо́й, не отсту­пи́ от мене́: вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Гос­по­ди! не в яро­сти Тво­ей обли­чай меня и не во гне­ве Тво­ем нака­зы­вай меня, ибо стре­лы Твои вон­зи­лись в меня, и рука Твоя тяго­те­ет на мне. Нет цело­го места в пло­ти моей от гне­ва Тво­е­го; нет мира в костях моих от гре­хов моих, ибо без­за­ко­ния мои пре­вы­си­ли голо­ву мою, как тяже­лое бре­мя отя­го­те­ли на мне, смер­дят, гно­ят­ся раны мои от безу­мия мое­го. Я сог­бен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чрес­ла мои пол­ны вос­па­ле­ни­я­ми, и нет цело­го места в пло­ти моей. Я изне­мог и сокру­шен чрез­мер­но; кри­чу от тер­за­ния серд­ца мое­го. Гос­по­ди! пред Тобою все жела­ния мои, и воз­ды­ха­ние мое не сокры­то от Тебя. Серд­це мое тре­пе­щет; оста­ви­ла меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня. Дру­зья мои и искрен­ние отсту­пи­ли от язвы моей, и ближ­ние мои сто­ят вда­ли. Ищу­щие же души моей ста­вят сети, и жела­ю­щие мне зла гово­рят о поги­бе­ли моей и замыш­ля­ют вся­кий день коз­ни; а я, как глу­хой, не слы­шу, и как немой, кото­рый не откры­ва­ет уст сво­их; и стал я, как чело­век, кото­рый не слы­шит и не име­ет в устах сво­их отве­та, ибо на Тебя, Гос­по­ди, упо­ваю я; Ты услы­шишь, Гос­по­ди, Боже мой. И я ска­зал: да не вос­тор­же­ству­ют надо мною [вра­ги мои]; когда колеб­лет­ся нога моя, они вели­ча­ют­ся надо мною. Я бли­зок к паде­нию, и скорбь моя все­гда пре­до мною. Без­за­ко­ние мое я сознаю, сокру­ша­юсь о гре­хе моем. А вра­ги мои живут и укреп­ля­ют­ся, и умно­жа­ют­ся нена­ви­дя­щие меня без­вин­но; и воз­да­ю­щие мне злом за доб­ро враж­ду­ют про­тив меня за то, что я сле­дую доб­ру. Не оставь меня, Гос­по­ди, Боже мой! Не уда­ляй­ся от меня; поспе­ши на помощь мне, Гос­по­ди, Спа­си­тель мой!

Читайте также  Подходите ли вы друг другу?

Молитва о помощи

У человека в жизни иногда наступают очень трудные времена, когда душа мечется и просто невозможно принять правильное решения. Именно в такие минуты обязательно нужно обращаться с молитвами о помощи к Высшим силам. С их помощью можно будет получить душевное успокоение, а значит сориентироваться в сложившейся обстановке.

Очень важно правильно молиться о помощи. Для этого следует правильно сформулировать мысленно то, о чем вы хотите попросить словами. Допускается во время молитвы просто рассказать о том, то накопилось у вас на сердце и попросить совета. Через некоторое время после искренней молитвы ответ к вам придет сам по себе. Очень важно в молитве о помощи, предварительно поблагодарить Бога за все блага, которые дарованы вам в жизни. Также обязательно нужно раскаяться в своих вольных и невольных прегрешениях и попросить прощения за них.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах

Если не ладятся дела на работе, то обратиться за помощью можно к Николаю Чудотворцу. Это один их самых почитаемых святых в православной церкви. Искренняя молитва о помощи никогда не останется без ответа.

Когда случается так, что работа становится не в радость и покидают силы, не позволяя сосредоточится и качественно выполнять поставленные задачи, нужно прочитать перед иконой Николая Чудотворца следующую молитву.

Звучит она так:

Очень сильная молитва живые помощи («Живый в помощи Вышняго»)

Молитва «Живый в помощи» — это великое достояние христианской веры. Она способна творить чудеса и не единожды помогала людям в трудных ситуациях. Данная молитва универсальная, ее читают не только христиане, но и приверженцы народных верований. Это связано с тем, что история обретения молитвы уходит корнями в глубокое прошлое. Считается, что она была написана еще до прихода христианства на Русь. Но после принятия православия ее текст был несколько видоизменен, но он по-прежнему соединяет в себе два начала.

Молитву можно читать в любых трудных жизненных ситуациях. С ее помощью обращаются за помощью в исцелении от страшных болезней. Она способна наладить жизнь и привлечь в нее удачу.

Текст молитвы на русском языке

Текст молитвы в переводе на русский язык звучит следующим образом:

Слушать молитву псалом 90 «Живый в помощи Вышняго»:

Молитва Матроне Московской о помощи в работе

При возникновении первых неудач в работе, не следует ждать, пока черная полоса обострится и возникнет чувство неуверенности в себе. Необходимо сразу обращаться за помощью к Святой Матроне Московской. Святая Старица при своей земной жизни сама усердно трудилась, поэтому обязательно услышит мольбу о помощи в работе. Она обязательно посодействует и привлечет силу Божью для решения конкретных рабочих проблем.

Обращение к Блаженной Старице должно исходить из глубины души и быть искренним.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в деньгах

Когда случается так, что человек усердно работает, но от этого его благосостояние не улучшается, то следует обратиться с молитвой к Святому Серафиму Саровскому о помощи в деньгах. Этот Святой является известным покровителем и защитником честных людей.

Очень важно возносить молитву правильно и пребывать в позитивном настроении. Необходимо просить о материальных благах, думая о духовном.

Молитвенный текст может звучать следующим образом:

Ежедневная краткая молитва Ангелу-Хранителю о помощи в любых делах

Ангел-Хранитель назначается Богом в момент рождения человека. И это есть та главная Высшая сила, которая сопровождает каждого верующего всю жизнь и защищает его. Но, чтобы напомнить Ангелу-Хранителю о себе и усилить его защиту нужно каждый день возносить специальную короткую молитву.

Молитвенное обращение, обычно, читается по утрам и звучит так:

Благодарственная молитва Господу Богу и Пресвятой Богородице за помощь

Благодарственные молитвы имеют огромное значение в православной вере. Их главная цель донести благодарность к Высшим силам за счастье и спокойствие. Любой верующий человек знает, что нужно со смирением принимать волю Божью. Милость Божья проявляется счастливыми жизненными периодами, а расплатой за свершенные прегрешения являются проблемы и неприятности. В любом случае верующий будет возносить молитву благодарности.

Чаще всего благодарят за помощь Господа Бога. Одна из сильных молитв звучит следующим образом:

Благодарят очень часто за помощь и Святую Богородицу. Для этого можно использовать следующую молитву:

Молитвы о помощи в трудной жизненной ситуации

К различным Святым верующие люди обращаются с мольбой о помощи в самых различных жизненных ситуациях. И такие молитвы, произнесенные искренне, обязательно будут услышаны.

Молитва Ксении Петербуржской при родах и помощи в родах

Молиться о помощи в родах нужно обязательно. Высшие силы защитят женщину и ее ребенка от недобрых людей и злых сил. Наиболее сильной покровительницей беременных женщин считается Святая Ксения Петербургская. Ее иконку рекомендуется беременной женщине носить постоянно с собой. Периодически, когда в этом будет возникать душевная необходимость образ святой нужно доставить и молиться.

Молитвенный текст звучит следующим образом:

Молитва Святому Трифону о помощи при болезни

Святой Трифон при жизни занимался исцелением больных людей. Кроме того он изгонял из человека злых духов. Сегодня очень часто этому Святому молятся для того, чтобы исцелиться от страшных недугов.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Илье пророку о помощи любому человеку

Святого Илью в православной вере почитают как великого чудотворца. К нему обращаются часто о помощи любому человеку. До этого предварительно нужно посетить храм и поставить свечу возле иконы Святого пророка.

Молитвенное обращение о помощи звучит следующим образом:

Как просить о помощи в молитвах

Молитва о помощи не будет услышана Высшими Силами, если молящийся просит о чем-то недостойном или в том случае, если у человека, который возносит мольбу накопилось много зла на душе. Именно поэтому нужно обязательно молится с чистой душой и позитивном настрое. Следует быть готовым принять любую волю Божью. Просить о помощи Господа нужно с искренними намерениями. То есть, когда вы обещаете что-то сделать, но знаете, что ваши обещания не осуществимы, то, вряд ли следует рассчитывать на помощь Высших Сил.

Чтобы правильно просить о помощи в молитвах, следует помнить о следующем:

 • Просить можно только о достойном. Можно просить блага для себя и других хороших людей в вашем окружении. А вот тем людям, которые вас обидели, необходимо желать не зла, а справедливости.
 • Помыслы во время молитвы должны быть чистыми. Честно ответьте себе на вопрос о том, бескорыстны ли ваши намерения.
 • Просить о помощи следует только со смиреной душой. Подготовьтесь к тому, что любой отклик Господа Бога или других Святых необходимо принять с благодарностью. Ведь очень часто, к примеру, в ответ на просьбу об обретении сил, Бог посылает жизненные испытания, которые закаляют волю человека, а в ответ на просьбу об обретении мудрости в жизни возникают проблемы, над которыми нужно поломать голову.
 • Нельзя сидеть, сложа руки и ожидать помощи Господа. Помните, что Всевышний помогает тем, кто активно действует. Важно сначала победить свою лень, а потом, просить помощи у Высших Сил.

Для того чтобы молитва была эффективной, необходимо ее повторять многократно. Рекомендуется останавливать моление после того, как в душе возникнет уверенность в том, что мольба была услышана Высшими силами. Как правило, наряду с таким чувством в душе возникает спокойствие и уверенность в собственных силах.

Молитвы, которые помогают всем и всегда

Независимо от возраста, социального положения, в жизни каждого человека наступает момент, когда он остро нуждается в помощи. И именно в это время молитва становится его первым и надежным помощником – благодаря чудотворным текстам молитва поможет ему почувствовать себя защищенным, придаст силу и подарит надежду.

 1. «Отче наш»
 2. Молитва ангелу-хранителю
 3. Молитва Николаю Чудотворцу
 4. Молитва об удаче
 5. Молитва Пресвятой Богородице
 6. Молитва последних Оптинских старцев

«Отче наш»

В православном мире существуют молитвы, которые помогают всем и всегда.

Господь сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим — из уст Божиих». (Мф 4:4)

Молитва «Отче наш», подаренная человечеству из уст сына Божьего, помогает в любых ситуациях – в беде и горе, в момент, когда только надежда на чудо сможет спасти жизнь человеческую, остановить конфликт, исцелить от болезни, успокоить и вразумить.

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю

К молитвам, которые обязательно помогутвам в любой жизненной ситуации относятся и те, которые обращены к вашему личному заступнику – ангелу-хранителю, невидимая связь с которым всегда убережет вас от бед и несчастий, а в трудную минуту принесет спасение и удачу. Ангел-хранитель сопровождает человека с момента рождения до самой кончины, и к кому, если не к нему обратить свои слова надежды?

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу

Один из самых почитаемых святых на Руси – Николай Чудотворец. Именно к нему в молитвах обращаются те, кто нуждается в помощи, кто надеется на разрешение трудных жизненных обстоятельств.

К чудотворным молитвам, которые помогают всем и всегда, обращаются родители, надеясь на удачное замужество дочерей, и начинающие предприниматели, открывающие новый бизнес, ибо благодаря своей чистой душе и святости, Николай помогает всем страждущим:

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читайте также  Эффективная медитация на восстановление энергии

Молитва об удаче

В искреннем обращении к Богу и Святым можно просить все – и любовь, и удачу, успех в делах. Единственное, о чем не должен забывать страждущий – это просить в молитвах сохранить силу духа и веру, чтобы суметь выстоять во времена тяжелые, не сломаться и не озлобиться. Молитвы, которые помогают всем и всегда, необходимо читать ежедневно, даже, если уныние и разочарование заполнили ваше сердце, и вы не видите выхода из жизненной ситуации. Слова молитвы помогут вам и станут лучом света в вашей жизни.

Молитва Пресвятой Богородице

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам, и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, всех вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой душе́ христиа́нстей и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва последних Оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все то, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Молитва о помощи в трудной жизненной ситуации

Как нужно молиться в трудных ситуациях

На протяжении всей жизни мы сталкиваемся с различными жизненными проблемами. И зачастую кажется, что с помощью бытовой логики невозможно найти выход из положения или ответ на волнующий вопрос. Именно в такие трудные минуты нам нужна молитва о помощи в трудной жизненной ситуации.

Молитва – это обращение к Богу, Богородице и святым.

“Молитва есть общение и единение человека с Богом” (преподобный Иоанн Лествичник).

Мы обращаемся к ним за помощью, когда сами не можем найти выход из затруднительного положения. Молитва становится для нас надежной помощницей и надеждой на благополучный исход.

Взаимосвязь молитвы и духовной жизни

Молитва о помощи в трудной жизненной ситуации тесно переплетается с нашей духовной жизнью. Если мы обращаемся к Богу только с бесконечными просьбами и ждем незамедлительного исполнения просимого, то тем самым оказываем неуважение к Господу. Отношение к молитве как к заклинанию или магическому ритуалу в корне ошибочно. Важно не то, сколько молитв мы прочитываем, а как мы это делаем.

“Подлинная молитва – это искренний голос души, видящей свое падение и всеми силами жаждущей обрести милость Божию. Это предстояние пред Богом как пред Отцом, Который тебя видит, слышит и любит. Молитва – как таинство. Она понимается не рассудочно, а по мере самого участия в ней” (иерей Валерий Духанин).

Наша молитва о помощи в трудной жизненной ситуации будет услышана Богом в том случае, если мы стараемся вести благочестивый образ жизни, исполнять заповеди, очищать свое сердце от греха. Мы просим у Бога помощи и ждем ответа на сложные вопросы. Тогда мы должны принести Богу благодарность в виде исправления своей жизни. Обращаясь к Господу как к любящему Отцу, нужно быть послушными детьми, верящими в помощь и поддержку Бога.

Молитва о помощи в трудной жизненной ситуации

Молитвы в жизненных трудностях могут быть обращены как к Богу, так и к святым. Святые при жизни были такими же земными людьми, как и мы. Именно они понимают наши житейские проблемы, готовы поддержать и донести до Бога наши просьбы. Они также молились и просили у Господа помощи и заступления.

“Дело всех вообще святых – помогать и защищать нас, несчастных, от видимых и невидимых напастей. Наше дело – стараться жить духовной жизнью, не огорчать Господа, зажигать лампадки святым и просить их о помощи. В этой жизни нам нужна помощь, чтобы мы могли приблизиться ко Христу. В другой жизни, если Бог удостоит нас быть рядом с Ним, нам святых не придётся уже утруждать, да и необходимости не будет просить у них помощи” (преподобный Паисий Святогорец).

Может случиться низкий поступок, который приводит к унынию. Тогда человек сам не может справиться с духовным упадком и читается следующая молитва:

Молитва из творений преподобного Ефрема Сирина

Го́споди, Бо́же Вседержи́телю, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю и уже́ не́смь досто́ин нарещи́ся сы́н Тво́й, ниже́ наименова́ти сла́вное и́мя Твое́ гре́шными уста́ми мои́ми, потому́ что́ я́ сде́лал себя́ недосто́йным не́ба и земли́, прогне́вав Тебя́, блага́го Влады́ку! Недосто́ин я́ проси́ть себе́ проще́ния, Го́споди, и́бо мно́го ра́з дава́л обеща́ние пока́ятися – и делался лжецом, не исполнившим обеща́ния, мно́го ра́з уже́ восставля́л Ты́ меня́, но я́ сно́ва падал самоохотно. Са́м на себя́ произношу пригово́р и признаюсь, что́ досто́ин я́ вся́каго наказа́ния и муче́ния.

Умоляю Тебя́, Го́споди, не отве́ргни меня́ от лица́ Твоего́ и не отступи́ от меня́, что́бы не поги́бнути мне́. Ны́не припа́даю к Тебе́, умоля́я: помоги́ мне́, уклонившемуся с пути́ пра́вды. Изле́й на меня́ щедро́ты Твои́, ка́к на блу́днаго сы́на, потому́ что́ осрамил я́ жи́знь свою́, расточи́в бога́тство бла́гости Твое́й. Поми́луй меня́ и не пре́зри меня́ по причи́не непотребной жи́зни мое́й. Поми́луй меня́, ка́к мытаря́, ка́к разбо́йника: о́н на земле́ бы́л отве́ржен все́ми, но Ты́ при́нял его́ и сде́лал жи́телем рая́ сла́дости.

Ми́лостиво приими́ моли́тву мою́ о примире́нии с Тобо́ю и, по бла́гости Твое́й, да́руй мне́ жи́зни в прише́ствие Твое́; и да посрами́тся лука́вый, когда́ уви́дит, что́ помиловала меня́ пра́вда Твоя́. Да́руя проще́ние, Го́споди, пошли́ и си́лу; обрати́ меня́ та́к, что́бы и жить мне́ по святе́й во́ле Твое́й.

Ско́лько ра́з посеща́л Ты́ омраче́нный у́м мо́й, но я́ сно́ва возвращаюсь на ху́дшее! Ве́сь прихожу́ в тре́пет, размышля́я о се́м, и сно́ва препобеждает меня́ сла́сть грехо́вная. Ка́к перечислю все́ да́ры благода́ти Твое́й, Го́споди, какие получи́л я́, жалкий, но обраща́л и обращаю в ничто́ свои́м нераде́нием! Тысячами даро́в исполня́л Ты́ меня́, а я́, бедный, воздаю Тебе́ те́м, что́ проти́вно Тебе́.

Но Ты́, Го́споди, поели́ку в Тебе́ мо́ре долготерпе́ния и бе́здна у Тебя́ благоутро́бия, не дозволяй посечь меня́, ка́к безпло́дную смоко́вницу. Не восхища́й меня́, негото́ваго, не поемли не возже́гшаго еще́ свети́льника, не бери отсю́да не име́ющаго у себя́ брачного одея́ния, но, ка́к благи́й Человеколю́бец, поми́луй меня́, да́й мне́ вре́мя на покая́ние и пред стра́шным, неподкупным престо́лом Твои́м не поставь ду́шу мою́ обнаженною, ка́к жалкое позо́рище безсла́вия.

Ты́, Го́споди, Спаси́телю мо́й, Сы́не Бо́га и́стиннаго, ка́к Са́м знаешь и ка́к Са́м хочешь, по еди́ной бла́гости Твое́й, ту́не обрати́ меня́ от пребывающего во мне́ греха́ и спаси́ от поги́бели.

С молитвой к Святому Духу мы обращаемся, когда требуется разрешить сложные вопросы.

Призывание помощи Духа Святаго на всякое дело доброе

Тропарь, глас 2

Творче и Созда́телю вся́ческих, Бо́же, дела́ рук на́ших, к сла́ве Твое́й начина́емая, Твои́м благослове́нием спе́шно исправи, и нас от вся́каго зла изба́ви, я́ко еди́н всеси́лен и Человеколю́бец.

Кондак, глас 6

Ско́рый в заступле́ние и кре́пкий в по́мощь, предста́ни благода́тию си́лы Твоея́ ны́не и благослови́в, укрепи́, и в соверше́ние наме́рения блага́го де́ла рабо́в Твои́х произведи́: вся бо, ели́ка хо́щеши, я́ко Си́льный Бог, твори́ти мо́жеши.

В случае, когда страдают от несправедливых упреков, клеветы, обмана, читается:

Молитва от клеветы

Спасителю мой, научи меня простить от всей души всех, кто чем-либо меня обидел. Я знаю, что не могу предстать пред Тобой с чувствами вражды, которые таятся в моей душе. Очерствело мое сердце! Нет во мне любви! Помоги мне, Господи! Молю Тебя, научи меня простить обидящих меня, как Сам Ты, Бог мой, на кресте простил врагов Твоих!

Если произошел конфликт между людьми и не получается его уладить:

Молитва при ссоре

Помилуй мя, Господи, Сыне Божий, как помиловал хананею: душа моя зло беснуется гневом, яростию, гордыней и прочими злыми страстями. Господи! Помоги мне, дай мне сердце верою и любовию последовать Твоему смирению, благости, кротости и долготерпению. Аминь.

В каждой семье случаются недопонимания и размолвки. Когда отношения зашли в тупик, нужно обращаться к Богу с молитвой о примирении супругов:

Владыко Человеколюбче, Царю веков и Подателя благих, разрушивший вражду и мир подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабам Твоим (имена), вкорени в них страх Твой и друг к другу любовь утверди: угаси всякую распрю, отыми вся разногласия и соблазны. Господи, Ты – наш мир и Тебе слава во веки. Аминь.

Также многие святые советовали читать Псалтирь. Святой Арсений Каппадокийский изложил в своих трудах какой псалом и в каких ситуациях нужно читать. А преподобный Паисий Святогорец молился так:

Молитва с употреблением Псалтири Святого Арсения

Псалом 50

(Поми́луй мя, Бо́же…)

Богородичен

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во, моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех, но от бед изба́ви нас, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная.

Тропарь святому Арсению Каппадокийскому

Житие́ богоуго́дное до́бре сконча́в, сосу́д че́стен Уте́шителя яви́лся еси́, богоно́сне Арсе́ние, чуде́с благода́ть прии́м, всем подае́ши ско́рое вспоможе́ние, о́тче преподо́бне, Христу́ Бо́гу моли́ся дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Читаем прошение, о котором хотим помолиться, и затем соответствующий псалом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́йя, аллилу́йя, аллилу́йя, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй, Го́споди, поми́луй, Го́споди, поми́луй. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Славословие

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, О́тцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, вземля́й грех ми́ра, поми́луй нас. Вземля́й грехи́ ми́ра, прии́ми моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Читайте также  Он тебя любит?

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Господи, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тся нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел ру́ку Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пение, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть яко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя величаем.

Молитвы об успехе в любом деле

С этими молитвами можно обратиться к святым с просьбой о помощи в каком-либо деле или в какой-либо работе. Молиться можно за себя и за близких (например, за детей).

Выберите нужное из меню:

 • Молитвы святым :
  • Господу Богу
  • Пресвятой Богородице (Скоропослушница)
  • Ангелу-хранителю
  • Архангелу Михаилу
 • Святым угодникам :
  • Николаю Чудотворцу
  • Спиридону Тримифунтскому
  • Матроне Московской
  • Сергию Радонежскому
  • Серафиму Саровскому
  • Ксении Петербургской

Все молитвы подряд:

Молитва Господу Богу о помощи в делах

Не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.

Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего;

нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего.

Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.

Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.

Пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

Сердце мое трепещет;

оставила меня сила моя, и свет очей моих, — и того нет у меня.

Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.

Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни;

а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;

и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа, ибо на Тебя, Господи, уповаю я;

Ты услышишь, Господи, Боже мой.

И я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои;

когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.

Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.

Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.

А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;

и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.

Не оставь меня, Господи, Боже мой!

Не удаляйся от меня;

поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!

Молитва перед иконой Богородицы «Скоропослушница» о помощи в делах

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла­годать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки:

удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши,

избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий:

и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце,

и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему:

умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его,

да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия.

О Преблагословенная Богородице:

Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем притекати к Тебе с верою:

не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих.

На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки.

Молитва о помощи в делах Ангелу-хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный!

Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко всякому деянию настави, и на путь спасения направи.

Молитва архангелу Михаилу о помощи в делах

О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого.

Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах

Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель.

Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей.

Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе.

Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной.

Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду.

Молитва о помощи Спиридону Тримифунтскому

О преблаженне святителю Спиридоне!

Умоли благосердие Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по милости своей.

Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное.

Избави нас от всяких бед душевных и телесных, от всех томлений и диавольских наветов.

Поминай нас у престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие да дарует нам,

кончины же живота непостыдная и мирныя и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков.

Молитвы Матроне Московской о помощи

Матушка Матронушка, спасибо за любовь и помощь твою, за заботу и наставления.

Молю тебя, Матронушка, помоги!

Испроси, Матронушка, у Господа нашего, помощи в делах моих праведных, в работе.

Прошу, Матронушка, помолись за меня перед Господом, чтоб он дал мне наставления и научил выполнить все, что мне поручено,

в срок и качественно, чтоб работа моя была качественная, приносила пользу организации, радовала меня и мое руководство.

Я должна выполнить работу, которую мне поручили, очень хорошо.

Молю, Матушка Матронушка, услышь меня, помоги мне в работе моей.

Спасибо за помощь твою, Матронушка.

Сберегли и сохрани мою семью.

Во имя Отца и Сына и Святага Духа.

Молитва Сергию Радонежскому о помощи

О преподобне и богоносне отче наш Сергее!

Воззри на нас милостивно, и к земле приверженных, возведи к высоте небесной.

Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки Бога молитвами твоими.

Испроси предстательством твоим дар разумети науки и вся ны спосшествующими (с помощью твоих молитв) молитвами сподоби в день Страшного Суда шуия части избавитися десные же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира».

Молитва Серафиму Саровскому о помощи в деле

О преподобне отче Серафиме!

Вознеси о нас, рабех Божиих (имена), благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная,

да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство,

идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков.

Молитва Ксении Петербургской о помощи в делах

О, святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной,

поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и под сению Всемогущаго покоишися.

Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прослави тя.

Предстояще (на месте твоего погребения), пред образом твоим святым, яко живой ти сущей с нами, молимся ти:

приими прошения наша и принеси я ко престолу милосерднаго Отца Небеснаго;

яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление, предстани святыми твоими молитвами пред всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных;

помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати;

болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради,

пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения святых Христовых Тайн умоли ты наша надежда и упование,

скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.